Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2010.

Kuka Martti Hellström?

Kuva
Päivitetty 30.5.2017

Olen Martti Hellström,  62-vuotias espoolainen, espoolaisen Auroran alakoulun entinen pitkäaikainen rehtori, opetusneuvos ja KT.  Olin virkatöissä opetusalalla 37 vuotta  ja  niistä rehtorina 25.

Valmistuin Helsingin OKL:lta  luokanopettajaksi vuonna 1977.  Kasvatustieteen väitöskirjani (2004) käsitteli koulujen kehittämishankkeissa viisaaksi osoittautunutta  muutosotetta. 
Oman työni ohessa  päätoimitin Luokanopettajaliiton julkaisemaa Luokanopettajalehteä  vuodesta 1994  vuoteen 2013. Niinikään vedin 24 vuotta  "Luokanopettajan päiväkirjaa" tuottanutta työryhmää.

Järjestökokemusta minulla on ennen muuta Luokanopettajaliitosta ja OAJ:sta. Olin kaksi kautta OAJ:n valtuuston jäsen.

Minulla on ollut myös etuoikeus olla mukana useassa oppimateriaalityöryhmässä tuottamassa oppikirjoja  äidinkieleen, historiaan, kansalaistaitoon ja uskontoon sekä oheismateriaalia mm. terveys- ja sanomalehtikasvatuksen sekä  aihekokonaisuuksien opetuksen tueksi.

Kuulun Suomen …

Prologi

Kuva
Sitaatti

”Rehtori opettelee tuntemaan itsensä... Hän on  tietoinen omista arvoistaan ja periaatteistaan. Hän rakentaa  uskottavaa, itsensä näköistä rehtoriutta."....”Rehtori kehittää  omaa osaamistaan ja  ja ammatin arvostustaan suunnitelmallisesti. Hän  lukee ammattikirjallisuutta ja opettelee uusia ammatillisia taitoja. Hän pitää käsityksensä  oppimisesta ja pedagogisista virtauksista ajan tasalla. Hän tutkii omaa työtään ja jäsentää sitä uudelleen.  Hän luo omaa käyttöteoriaansa. Hän kasvattaa itseään  ihmisenä,  kypsyttää moraaliaan (mm. omien kielteisten tunteiden käsittelytaidot) ja opettelee käsittelemään palautetta reflektiivisesti.”

LÄHDE: Hämäläinen, K., Taipale, A., Salonen, M., Nieminen,T. & Ahonen, J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY.

TÄSSÄ blogissa johtajuutta ja  johtajalle kuuluvia tehtäviä tarkastellaan vuonna 2005 laatimani  koulun johtamisen käyttöteorian pohjalta. Jokaisella rehtorilla tulisi olla selkeä oma käsitys työstään. Tämä on minun …

1. Organisaation kenttä

MOTTO 1:  "Luottamus hyvä. Kontrolli parempi."
MOTTO 2: "Oikea mies oikealle paikalle"

Sitaatteja

”Rehtori on vahva johtaja. Hän ei anele lupaa johtaa eikä anna muiden ottaa oikeudekseen päättää,  mitä esimies  saa tehdä ja mitä ei. Hän ei  hyväksy rajattomuutta, sitä että joku ei pidä kiinni  sovitusta työnjaosta ja virallisista toimenkuvista, että  tehtävät laiminlyödään tai sotkeudutaan asioihin, joiden hoitaminen kuuluu toisille.”

LÄHDE: Ahonen Jukka. (2001). Ammattina rehtori.  Helsinki: Kirjapaja oy.
....
” Rehtori määrittelee tavoitteita ja niihin soveltuvia menettelytapoja. ”.... ”Rehtori  tietää, mitä hänen koulussaan tapahtuu. Hän huolehtii, että syksyllä tehdyt suunnitelmat menevät eteenpäin ja  että opettajat sitoutuvat tarkoituksenmukaisiin menettelytapoihin. Arvioinnilla varmistetaan laatua. Rehtori seuraa  oppimistulosten tasoa ja puuttuu tarvittaessa   epäkohtiin. Rehtori ohjaa asiantuntijoita palautteen avulla.”

....”Rehtori rohkaisee ihmisiä  nostam…

2. Kouluyhteisön kenttä

Kuva
MOTTO 1: "Kaveria ei jätetä!"
MOTTO 2:  "Johtaa voi niin kauan, kuin joku seuraa." Tuntematon.

Sitaatteja

” Rehtori vahvistaa koulua yhteisönä. Hän  rakentaa yhteishenkeä yhteistyöllä.  Hän työskentele yhdessä koko  opettajakunnan kanssa. Hän ottaa  muut huomioon. Hän on heistä aidosti kiinnostunut ja antaa tunnustusta.  Rehtori luo kouluun hyvän  ja turvallisen ilmapiirin ja seuraa tunteita. Aikuisten ongelmat  hän kohtaa  hienovaraisesti. Kiusaamiseen hän suhtautuu vakaavasti. ”

LÄHDE Toivanen, Marja Liisa (toim.) 2000. Kirjeitä rehtoreilta. Opetus 2000.  Jyväskylä: PS-kustannus.
.........
”Rehtori on vahva johtaja. Hän ei anele lupaa johtaa eikä anna muiden ottaa oikeudekseen päättää,  mitä esimies  saa tehdä ja mitä ei. Hän ei  hyväksy rajattomuutta, sitä että joku ei pidä kiinni  sovitusta työnjaosta ja virallisista toimenkuvista, että  tehtävät laiminlyödään tai sotkeudutaan asioihin, joiden hoitaminen kuuluu toisille.”

”Rehtori opettelee rehtorin roolin.  Hä…

3. Hallinnon kenttä

Kuva
Sitaatteja

” Rehtori edustaa myös yhteiskunnallista tahtoa. Hän perehtyy koululle asetettuihin tavoitteisiin ja tekee aktiivisesti yhteistyötä  hallinnon kanssa myös siihen vaikuttaen. Tarvittaessa rehtori on myös merkittävä koulupoliitikko.”

LÄHDE: Hämäläinen, K.,Taipale, A., Salonen, M., Nieminen, T. & Ahonen, J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY
….

TÄLLÄ kentällä avainsanoja ovat mm. byrokratia, järjestyssäännöt, kurinpitokeinot, oppivelvollisuus, salassapitovelvollisuus, suunnitelmat, toimituskirjat, toimivalta, valitusoikeus, valvonta,  viranomainen, virka, virkarikos,  virkavelvollisuudet, virkavastuu...

HALLINTO on poliitikan toimeenpanon edellytysten luomista. Koulu rahoitetaan  Suomessa julkisin varoin.  Koulunkäynti (oppivelvollisuus) on kansalaisvelvollisuus- ja samalla oikeus yhteiskunnalliseen hyvään.  Yksittäinen koulu on yksi osa (koulutus)politiikan komentoketjua. Oppilas on tällä kentällä opetuspalveluihin oikeutettu kansalainen.

Koulussa on tästä n…

4. Työn kenttä

Kuva
MOTTO: "Johtaminen on tavoitteellista toimintaa tulosten aikaansaamiseksi toisten työn avulla."


Sitaatteja

" Rehtorin on opittava  hallitsemaan työtään. Hän osaa myös luopua joidenkin asioiden tekemisestä ja  päättää, mitä ei aio tehdä. Hän osaa suojella itseään: hän pitää  oman persoonansa koskemattomana ja riippumattomana."  

LÄHDE: Hämäläinen,K.,Taipale, A., Salonen,M., Nieminen,T. & Ahonen,J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY.

....
” Työtehtäviä muovataan kiinnostaviksi ja  kykyjä vastaaviksi. ”

LÄHDE: Toivanen, Marja Liisa (toim.). (2000). Kirjeitä rehtoreilta. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

TYÖN KENTÄLLÄ avainsanoja ovat mm.  ammatillisuus, direktio-oikeus, esimies, henkilökohtaiset lisät, lähiesimies, mentorointi, opetusvelvollisuus, palkka, palkkiot, perehdytys, riisto, työkaveri, työnantaja, työnilo, työnimu, työn kuormitavuus, työn vaativuus, työsopimus, työsuhde, työsuhde-edut, työtehtävät, työturvallisuus, työuupumus,  ulkoistami…

5. Pedagogiikan kenttä

Kuva
MOTTO:  ”Opettaminen on sitä, että joku tietoisesti hyväksyy vastuun toisen oppimisesta". M. Langford
Sitaatteja

”Rehtorin tulisi ohjata  ratkaisuja tehtäessä keskustelua siihen, että  eri ratkaisuja verrataan siihen, kuinka ne  edistävät koulun opetus- ja kasvatustyötä. ”.... ” Rehtori on pedagoginen johtaja. Se on hänen olennaisin tehtävänsä. Hän pitää  huolta koulun perustehtävästä kasvatuksesta ja opetuksesta. Hän vastaa, että  oppilaan näkökulmaa arvostetaan. Hän vastaa, että opettajat sitoutuvat tarkoituksenmukaisiin menettelytapoihin opetuksessa ja että aikuisilla on yhteiset kasvatukselliset pelisäännöt.Hän pitää huolta opetussuunnitelmasta. ”

LÄHDE: Hämäläinen, K.,Taipale, A., Salonen, M., Nieminen, T. & Ahonen, J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY.
....
” Rehtori on pedagoginen johtaja, opettaja sormenpäitään myöten. Hän kehittää koulun oppimisympäristöä ja opettajien ja opiskelijoiden opiskelutottumuksia.  Hän pitää huolen oppilaista ja heidän kasvu…

6. Oman elämän kenttä

Kuva
MOTTO 1: "Tunne itsesi."
Sokrates
MOTTO 2: ” Jos tahdot  hallita, pidä itsesi järjestyksessä. ”
Thales

Sitaatteja

”Rehtori kantaa  vastuun  koko koulun toiminnasta ja toimivuudesta.  Hänen tulee pitää  kaikkien osalta työntekeminen ja omien tarpeiden tyydyttäminen tasapainossa.”

LÄHDE: Hämäläinen, Kauko &  Sava, Inkeri. (1989). Koulun ihmissuhteet ja niiden kehittäminen. Helsinki: Suomen  Kaupunkiliitto.
…..

”Rehtori suojelee myös itseään. Hän pitää lomansa. Hän ei hoida ihmisten koko elämää. "

LÄHDE: Ahonen Jukka. (2001). Ammattina rehtori.  Helsinki: Kirjapaja oy.


OMAN ELÄMÄN kentällä avainsanoja ovat  autonomia, elinvoima, eläke, energia,  harrastukset, ihmissuhteet, itsensä toteuttaminen, itsetuntemus,  jaksaminen, joustot, lomat,  oma itse, onni, perhe, persoona, sairaus, siviilielämä, suku, terveys, toinen elämä, työn ja perheen yhteensovittaminen, vapaa-aika, vapaapäivät, vapaus, vuorovaikutus, ystävyyssuhteet.

Oma elämä on itsensä toteuttamista. Tämän kent…

7. Kokonaisuuden kenttä

Kuva
Sitaatteja

” Rehtori hahmottaa  koulun toiminnan  kokonaisuutena, ja liittää yksittäiset toiminnat , arjen realismin ja  inhimillisen puolen  siihen. Hän avaa kokonaisuutta  muillekin ja kertoo painotukset omassa johtamisessa.Hänen tehtävänsä on huolehtia, että  koulu toimii kokonaisuutena.”

” Rehtori on paitsi pedagogiikan myös  johtamisen ammattilainen. Hän ei mene esimiestensä selän taakse ja sano ” Kyllä se minulle käy, mutta kun...”


LÄHDE: Hämäläinen, K.,Taipale, A., Salonen,M., Nieminen,T. & Ahonen, J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY.

...
”Eri osapuolet kohdistavat kouluun erilaisia odotuksia ja toiveita. Niistä on aihetta olla selvillä.”

LÄHDE: Hämäläinen, Kauko & Toivo Lonkila. (1985). Koulun sisäinen kehittäminen. Vantaa: Kunnallispaino Oy.” Rehtori ei edistä pysähtyneisyyttä. Hän on muutoksen puolella. Hän motivoi. 

Hän kehittää opetusta kehittämiskeskusteluilla.  Hän varaa aikaa arviointiin. Hän antaa opettajille mahdollisuuksia vetää projekteja. Hän…

Epilogi

JOHTAJUUS on kiehtova teema. Yli sadan vuoden tutkimustyöstä huolimatta meiltä puuttuu edellen kokonaisvaltainen johtamisen teoria. Sen luomiseen saakka, jokaisen rehtorin on luotava itse itselleen istuva näkemys työstään.Tämän blogilla tuetun luennon tarkoitus oli antaa sytykkeitä siihen.

Linkkejä
Rehtorit tutkivat myös omaa työtään. Tästä linkistä pääset sivustolle, jolle on koottu tuoreimpia alan väitöskirjoja. Pohdittavaa
1. Mitä asia tuntui tärkeältä? 2. Mikä jäi askarruttamaan mieltäsi? 3. Mistä olet tasan  erimieltä?