1. Organisaation kenttä

MOTTO 1:  "Luottamus hyvä. Kontrolli parempi."
MOTTO 2: "Oikea mies oikealle paikalle"

Sitaatteja

”Rehtori on vahva johtaja. Hän ei anele lupaa johtaa eikä anna muiden ottaa oikeudekseen päättää,  mitä esimies  saa tehdä ja mitä ei. Hän ei  hyväksy rajattomuutta, sitä että joku ei pidä kiinni  sovitusta työnjaosta ja virallisista toimenkuvista, että  tehtävät laiminlyödään tai sotkeudutaan asioihin, joiden hoitaminen kuuluu toisille.”

LÄHDE: Ahonen Jukka. (2001). Ammattina rehtori.  Helsinki: Kirjapaja oy.
....
” Rehtori määrittelee tavoitteita ja niihin soveltuvia menettelytapoja. ”.... ”Rehtori  tietää, mitä hänen koulussaan tapahtuu. Hän huolehtii, että syksyllä tehdyt suunnitelmat menevät eteenpäin ja  että opettajat sitoutuvat tarkoituksenmukaisiin menettelytapoihin. Arvioinnilla varmistetaan laatua. Rehtori seuraa  oppimistulosten tasoa ja puuttuu tarvittaessa   epäkohtiin. Rehtori ohjaa asiantuntijoita palautteen avulla.”

....”Rehtori rohkaisee ihmisiä  nostamaan omaa tavoitetasoaan ja ylittämään omat rajoituksensa. Hän aloittaa tekemisen pienistä asioista ja suunnittelee samalla suuria, muttei kuitenkaan vie suunnittelua liian pitkälle.”.....”Rehtorin on mahdollistaja ja esteiden poistaja. Hän aukoo  etenemisen esteenä olevia solmuja.  Hän varmistaa, että kaikilla  työyhteisön jäsenillä (ryhmillä)  on työssään onnnistumisen edellytykset. Hän huolehtii, että kaikki tietävät päämäärät  (ei siis vain omaa pikku tehtäväänsä).
Rehtori pitää yllä ihmisten motivaatiota. Hän jakaa vastuuta. Hän palkitsee hyviä suorituksia. Hän tukee.”

LÄHDE: Hämäläinen, Kauko &  Sava, Inkeri (1989). Koulun ihmissuhteet ja niiden kehittäminen. Helsinki: Suomen  Kaupunkiliitto.
....

ORGANISAATION kentän avainsanoja ovat mm. investoinnit, panos, perustehtävät, prosessit, rakenteet, strategiat, tehokkuus, tulos, tulosvastuu.

Organisaation kentällä koulu on tuotantolaitos, joka tuottaa koulu(tus)päivä, pätevyyksiä, tutkintoja ja kelpoisuuksia. Oppilaat ovat raaka-ainesta, joka jalostetaan. Opettajat ovat työvoimaa. Isät ja äidit ovat asiakkaita. Olen määritellyt organisaationa hyvän koulun seuraavasti:

” Organisaationa  hyvässä koulussa koulun toiminta on organisoitu ja koordinoitu taitavasti. Voimavarat käytetään tehokkaasti.  Koululla on hyvät suunnitelmat ja strategiat  eri tilanteita varten. Koulu suhtautuu vakavasti koulun ylläpitäjän ja asiakashuoltajien toiveisiin. Toimintaa johdetaan vahvasti, koordinoidaan rationaalisesti  ja seurataan systemaattisesti. Koululla on toimintaa vahvistava yhteistyöverkko. Koulu toimii tuloksellisesti; Oppilaat menestyvät erinomaisesti valtakunnallisissa  testeissä ja erilaisissa kilpailuissa.”

Organisaation kentällä rehtori on manageri. Hänen tehtävänsä on saada asiat toimimaan, sujumaan, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.  Manageri näyttä suuntaa ja pitää porukan perustehtävässä. Henkilöstö on työvoimaa, menoerä joskus ainakin retorisdesti investointi, voimavara.

Tämän osaamisalueen haasteita mm.
  • talousosaaminen
  • prosessien johtamisiosaaminen
  • organisointitaito
  • tiedotusosaaminen
  • rekrytointiosaaminen
  • kyky tehdä päätöksiä
Vinkkejä

Juuti, P (1989). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. Aavaranta-sarja n:o 18. Helsinki: Otava.

Pohdittavaa

1. Mikä on koulun tuottama tuote?
2. Voiko tuota koulun tuottamaa tuotteen tuottaa edullisemmin kuin nykyään? Miten?
3. Sopiiko asiakas-sana kouluun?

Lisätietoa

Ensimmäinen  johtamisteoria: taylorismi eli tieteellinen liikkeenjohto Frederic Taylor (1856- 1915) loi 1900-luvun alussa ensimmäinen johtamisteorian. Sen tavoitteena oli tehokas (kustannustehokas) toiminta. Jokaisen  työpanos haltuttiin maksimoida. Suunnittelu  erotettiin  toteuteuksesta. Johtamisjärjestelmä oli hierarkinen . Palkkausjärjestelmä oli urakkapalkka. Taylor  uskoi työnjakoon ja erikoistumiseen. ”Jokaiselle kykyjensä mukainen työ”. Turhat työvaiheet  tuli karsia pois.  Johtajat olivat ajattelevia suunnittelijoita, jota luovat organisaatiolle uusia mahdollisuuksia suunnitelmiensa avulla.  Johtajan tehtävän oli organisoida alaistensa ja oma työnsä. Oleellista oli kuri ja valvonta. Ihmiskuva oli mekanistinen. Työntekijät  olivat  rattaita koneistossa.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi